ГЕОТЕХНИКА АБС ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ И ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И ЕКСПЕРТИЗИ, УКРЕПИТЕЛНИ И ДРЕНАЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПОДЗЕМНИ ВОДИ И СОНДАЖИ, ГЕОФИЗИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ И СЕИЗМИЧНИ ОЦЕНКИ

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ФИРМАТА

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ФИРМАТА, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ

     Фирмата има основен предмет на дейност извършването на инженерногеоложки, хидрогеоложки, геотехнически геофизични и проучвания за сгради и съоръжения, консултации, изработване на работни проекти и извършване на строителство за укрепване на свлачища, слаби терени и фундаменти; изграждане на кладенци и дренажи, геоекологични оценки и вреди от замърсявания; проучвания за сметища депа за опасни отпадъци; сеизмични оценки и райониране; минно-технически проучвания и проекти за въгледобива и рудодобива, производство на специализирана апаратура.
     Професионалната квалификация на сътрудниците на фирмата се осигурява от високо квалифицирани и опитни дипломирани инженери и магистри по инженерна геология, хидрогеология и сондиране, геотехника, строителни конструкции, пътно и хидротехническо строителство. Водещите специалисти на Фирмата са специализирали в различни университети и научни институции:

  • Висше техническо училище, Равенсбург, Германия
  • Съндерландски университет, Съндерланд, Обединено Кралство
  • Минна академия, Париж, Франция
  • Институт по сеизмология, Ташкент, Узбекистан
  • Технологически институт, Солун, Гърция
  • Московски държавен университет, Москва, Русия

 

  СОФИЯ, ул. Доспат 12, тел./факс:(02) 8621766; моб.: 088 8847934/8847957